Classic Graff

選購Classic Graff珠寶系列,匠心獨運的設計,巧妙頌揚鑽石典雅純潔的美態。
Classic Graff系列
選購以雋永優雅的輪廓和典雅不凡的設計,展示頂級美鑽和彩鑽的天賦美態的Classic Graff系列。
簡而不凡
格拉夫以鑽石為主導,並從純美閃爍的格拉夫鑽石取材,雕琢魅力雋永的Classic Graff系列珠寶。
查看結果
全部清除
排序方式
全部清除

Classic Graff戒指

鉑金
售價店洽
白金、0.05克拉
售價店洽
白金
售價店洽
鉑金、0.05克拉
售價店洽
鉑金、0.10克拉
售價店洽
鉑金、0.50克拉
售價店洽
鉑金、0.70克拉
售價店洽
鉑金、1.00克拉
售價店洽

Classic Graff手鏈

白金、0.30克拉
NT$ 3,900,000.00 (含增值稅)
白金、0.30克拉
NT$ 3,750,000.00 (含增值稅)
白金
NT$ 1,850,000.00 (含增值稅)
鉑金和白金
NT$ 4,250,000.00 (含增值稅)
鉑金和白金、0.50克拉
NT$ 9,800,000.00 (含增值稅)
白金、0.10克拉
NT$ 1,100,000.00 (含增值稅)
白金
NT$ 1,400,000.00 (含增值稅)

Classic Graff耳環

鉑金和白金
NT$ 1,550,000.00 (含增值稅)
鉑金和白金
NT$ 2,200,000.00 (含增值稅)
白金
NT$ 2,100,000.00 (含增值稅)
白金
NT$ 12,800,000.00 (含增值稅)
鉑金和白金
售價店洽
白金
NT$ 13,600,000.00 (含增值稅)
白金
NT$ 2,400,000.00 (含增值稅)
鉑金和白金
售價店洽

Classic Graff耳釘

白金
NT$ 450,000.00 (含增值稅)
白金
NT$ 370,000.00 (含增值稅)
鉑金和白金
NT$ 285,000.00 (含增值稅)
白金
售價店洽
鉑金和白金
NT$ 660,000.00 (含增值稅)
鉑金和白金
NT$ 840,000.00 (含增值稅)

Classic Graff項鏈

鉑金和白金
NT$ 8,150,000.00 (含增值稅)
白金
NT$ 3,600,000.00 (含增值稅)
鉑金和白金
NT$ 5,250,000.00 (含增值稅)
鉑金和白金
NT$ 6,950,000.00 (含增值稅)
白金
NT$ 2,250,000.00 (含增值稅)

Classic Graff項鏈吊墜

鉑金
NT$ 780,000.00 (含增值稅)
白金、0.10克拉
NT$ 255,000.00 (含增值稅)
黃金
NT$ 870,000.00 (含增值稅)
白金
售價店洽
白金
NT$ 630,000.00 (含增值稅)
鉑金
售價店洽
鉑金
NT$ 3,100,000.00 (含增值稅)
白金
NT$ 244,000.00 (含增值稅)
對不起,找不到相關結果。
試試以另一個條件篩選。